About Association PEL

Association PEL is non-profit, non-governmental organization with aim to improve the situation of young people and women in all areas of social life. This is achieved by promotion of human rights and voluntarism and their values and by making these things possible to all citizens.

Members of PEL belong to different ethnic, religious or gender groups that live in Macedonia on age from 16 years old.
Main fields on which we work on: human rights, gender issues, community awareness, inclusion of marginalised groups and minorities, migration, voluntarism and sustainable development. PEL has been working with EVS (European Voluntary Service) since 2004 and has hosted and sent many volunteers. We can currently act as sending, hosting and coordinating organization (2017-1-MK01-KA110-03544).

Some of the activities we do:

– Organizing workshops, trainings, seminars, round tables, platforms about the values that we promote;
– Promotion of our aims and activities through media and public gathering;
– Organizing campaigns (local, national and international),
– Coordinating exchange of volunteers on local, national and international level;
– Cooperation with other local and international organizations that promote our values.
____________________________________________________________________________________________

Асоцијацијата за Напредок, Едукација и Лобирање – НЕЛ е непрофитна, невладина организација која има за цел да ја подобри ситуацијата на младите луѓе и жените во сите сфери на социјалниот живот. Ова го постигнуваме со промоција на човековите права и волонтирањето и нивните вредности, и овозможувајќи им ги овие работи на сите граѓани.

Членовите на НЕЛ припаѓаат на различни етнички, религиозни и родови групи, кои живеат во Северна Македонија, и кои се на возраст над 16 години.
Главни подрачја во кои работиме се: човекови права, родови односи, граѓанска свесност, инклузија на маргинализирани групи и малцинства, миграции, волонтирање и одржлив развој.
НЕЛ работи со ЕВС (Европски волонтерски сервис) од 2004 година и оттогаш има примено и испратено многу волонтери. Сега можеме да испраќаме, примаме и координираме волонтери (2017-1-MK01-KA110-03544)

АКТИВНОСТИ:

– Организирање работилници, обуки, семинари, тркалезни маси, платформи за вредностите што ги промовираме;
– Промовирање на целите и активностите на нашата организација преку медиуми и јавни собири;
– Организирање кампањи (локални, национални и интернационални);
– Координирање размени на волонтери на локално, национално и интернационално ниво;
– Соработка со други локални и интернационални организации кои ги промовираат нашите вредности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *