Волонтирајте за подобар свет!

Volunteer for a Better World!

Association PEL and GEN are currently looking for volunteer translators for the Youth-led Societal Innovation for Resilience project, an EU-funded project within the Erasmus + programme. The project aims at combining youth leadership and sustainability.
Its innovative approach is in that it addresses youth workers specifically and thus has a multiplier effect on youth (at least 1000 youth workers within one year of its launch!); it is a completely free online course; intellectually stimulating but fun at the same time and it is to be translated into 7 different languages at least! For this, we need you! If you are fluent in any of the following languages: Slovenian, Spanish, Swedish, Italian, German, Romanian, Polish, French, Albanian, Croatian and want to contribute to making a difference in the world, please contact us at gabriela@gen.europe.org
Volunteer certificates are to be awarded!

Волонтирајте за подобар свет!

Асоцијацијата НЕЛ и организацијата GEN бараат волонтери преведувачи за проектот Младинска иницијатива за социјална иновација на пристап, финансиран од страна на ЕУ, во рамки на програмата Еразмус +. Проектот има за цел да ги комбинира младинското лидерство и одржливоста.
Иновативниот пристап на проектот е во тоа што се однесува особено на младински работници и со тоа има ефект на мултипликатор врз младината (најмалку 1000 младински работници за една година од неговото стартување!). Се работи за целосно бесплатен онлајн курс, интелектуално стимулативен, но истовремено и забавен, кој ќе биде преведен на најмалку 7 јазици! За да го оствариме тоа, ни требате Вие! Доколку течно зборувате некој од следните јазици: словенечки, шпански, шведски, италијански, германски, романски, полски, француски, албански и хрватски и сакате да придонесете за промена во светот, Ве молиме контактирајте не на адресата: gabriela@gen.europe.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *