Online survey for the project “Multiculturality”

During the activities of the project “Multiculturality”, financed by the Erasmus+ programme of the European Commission, the participants from all partner countries created a survey which serves to help us in achieving the main goal of the project.

The main goal of the project is to foster networking between European non-profit organizations, educators, and operators to develop strategies and actions aimed at promoting the integration of foreign e/immigrant adults through art and culture. In order to organize good action of inclusion, we need also your contribution to understand your needs.

So, if you are a foreign e/immigrant adult person, currently residing in North Macedonia, we will kindly ask you to fill in the survey on the following link:
SURVEY

The survey is completely anonymous so feel free to express your thoughts and your experiences based on the question.

 

За време на активностите во рамките “Multiculturality” финансиран од програмата Еразмус+ на Европската Комисија, учесниците од сите партнерски организации составија анкета која има за цел да ни помогне во постигнувањето на целта на проектот.

Главната цел на проектот е да поттикне вмрежување помеѓу европските непрофитни организации, едукатори и чинители за развој на стратегии и дејствија со цел промоција на интеграцијата на странски е/имигранти преку уметност и култура. За да може да се постигне ова, потребен ни е и ваш придонес за да можеме да ги разбереме вашите потреби.

Доколку сте личност на возраст над 18 години, доселена во Северна Македонија, би ве замолиле да ја пополните анкетата на следниов линк:
АНКЕТА

Анкетата е потполно анонимна, затоа слободно пополнете ја врз основа на вашите лични мислења и искуства.