Повик за обука во Хрватска

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука на тема „Stay Tuned Online“, која ќе се одржи во Џаково, Хрватска од 12-ти до 19-ти Септември 2015.

Обуката се организира во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија и на едно место ќе собере млади лидери и младински работници од Бугарија, Хрватска, Грција, Чешка, Италија, Македонија, Полска, Романија, Словачка, Литванија и Шпанија

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака „Обука во Хрватска“, најдоцна до 20-ти Јули 2015.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

Training Course about online communication in Youth Work.

Different non-formal education methods will be used throughout the activity, such as: brainstorming, work in group, discussions, debates, simulation, learning-by doing, peer-to-peer process, etc. Project is developed as follow-up of very successful project “Stay Tuned” that was hosted in end of 2014 in Djakovo. STO was created in order to answer this needs of organisations involved, participants that will be involved and other organisations involved in youth work all around the Europe.

Main objectives of the project are:

– to strengthen capacities of involved organisations and other organisations in Europe for communication with young people that are their targer group, including wider number of young people, using less resources (time, human resources, financial, etc)

– to promote use of ICT in youth work and non-formal education trough education of staff of involved organisations and dissemination of project results

– to establish online platform with tools, tips and materials that may be used by involved partners and participants in future, but also bu other youth organisations in Europe

– to enhance international cooperation of involved organisations that already started partnership before and wider partnership trough inclusion of other partners that are involved in this project for the first time

– to create positive buzz and new trend in youth work related to active participation, but also to the topics such as entrepreneurship, inclusion of minorities and EU citizenship that will be topics used during main activity

Project will result with rising capacities of organisations to improve activities and communication with wider target groups using online tools. Innovative online communication tools and approaches will have impact on other youth organisations active in the youth work all across the Europe

This Training Course is for 30 participants from Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Greece, Italy, Lithuania, Macedonia, Former Yugoslav Republic of, Poland, Romania, Slovak Republic, Spain and recommended for Youth workers, Trainers, Youth leaders, Project managers

Working language(s): English

Organizer: CET Platform Croatia (NGO/Others)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *