Повик за учесници на обука во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 4 учесника од Македонија за обука за обучувачи на тема “The Role of a Man in Gender Equal Europe”.

Семинарот ќе се одржи во Врњачка бања, Србија од 29-ти ноември до 8-ми декември 2016, во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 100 евра. Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот. Обуката е само за момчиња бидејки нуди специјална програма за едукација на машката популација!!!

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака „The role of a man in gender equal Europe“ најдоцна до 10-ти ноември.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

The Training for trainers will be organized in Serbia and it will gather 24 youth workers from participating countries. Participants will explore gender issue and together with experts create manual that they will use later in their work. Training will explore the ways working with boys and give to the participants skills and knowledge in this field.

One part of the training will be dedicated to the manual and another on creating strategies for the local training sessions that will be delivered in each country.

Training will be based on non-formal education and involve participatory methodologies such as: individual reflection, group work, discussions in plenum, brainstorming, role plays, body and community mapping etc. Training will results with manual and pool of trainers that will work with youth on local level.

After the training participants will deliver the workshops in their local communities.

Workshops in local communities will be organized by partners and led by trained

trainers in each involved country. Workshops will be based on non formal education and they will ensure active participation with the aim to teach youth “what is gender and gender based violence”. In addition to this, during and after these workshops, involved young people will redefine their attitudes towards more gender equal behavior. Also, these workshops will empower them to positively influence their peers and in that way contribute to gender equality and gender based violence prevention.

Plan is to deliver 3 workshops in each community.

Project is is co – financed by Erasmus + programme with the partners from Portugal, Kosovo, Macedonia, Austria, Germany, Albania and Belgium.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *