Youth Exchange in Kljuc: “Small steps – Big Impact”

The YE Small steps – Big Impact was held in Kljuc, BiH from 25th of August to 4th of September 2012.

The aim of this YE was to introduce to the participants the topic of Human Rights and act as future multipliers. The participating countries were Macedonia, BiH, Serbia, Romania, Italy and Germany.

For 8 days participants had the opportunity to learn about general HR, how those rights in today’s contemporary Europe are, are they abide in the whole world or in our own countries.

Through several workshops on Human Rights, European Citizenship, Stereotypes and Prejudices participants learn some new theory but also from each other. The youth leaders prepared some activities for them where they could learn brainstorm and speak to each other about the topic.

Also there was a everyday preparation for the Street action taking place in the square in Kljuc were participants played some games with the kids, shared information about Human Rights and also previously there was a inquiry done by the participants to the local people about the knowledge of Human Rights.

Trough different workshops, division in small group’s participants learned new things about human rights, volunteerism, citizenship and etc. Also there was the intercultural evening where on one night there was presentation of the countries such as Italy, Romania and Germany and on the other night the special “Balkan/Yugoslavian” night were participants from Macedonia, BiH and Serbia presented each other cultures, food, drinks and national dances.

There was also a day trip to Banja Luka were participants meet local volunteers and showed them the city and the history of Banja Luka. Here participants spend the whole day exploring the city, taking time for them and enjoying the day. Macedonian team was consisted of 4 participants and 1 group leader.

During these days on the YE the participants from Macedonia had the opportunity to speak with other participants and local people from Bosnia learning new things in the process and representing their country as well.

___________________________________________________________________________________

Младинска размена во Кључ: „Мали чекори – Големо влијание“ (25.08-04.09 2012)

Младинската размена “Мали чекори Големо влијание” беше одржана во Кључ, Босна и Херцеговина во периодот од 25.08.2012 до 04.09.2012

Целта на оваа МР беше да се запознаат учесниците со темата Човекови Права и во иднина да дејствуваат како идни мултипликатори. Земјите кои учествуваа беа Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Романија, Италија и Германија.

Во текот на осум дена учесниците ја имаа можноста да се стекнат со општо познавање за Босна и Херцеговина, какви се правата во современата Европа, дали важат во нашите земји или во целиот свет.

Преку различни работилници за Човекови права , Европско граѓанство, Стереотипи и Предрасуди учесниците научија малку нова теорија , но исто така и едни од други. Младинските лидери подготвија активности за нив преку кои би можеле да добијат најразлични идеи и да зборуваат меѓу себе на тие теми.

Исто така секојдневно  имаше подготовка за Уличните активности кои се одржаа на плоштадот во Кључ каде учесниците играа игри со децата, споделија информации за Човековите права. Претходно беше направена анкета на локалните жители од страна на учесниците за нивното знаење поврзано со Човекови права.

Низ различни работилници, поделени во мали групи, учесниците научија нови работи за човекови права,  волотеризам , граѓанство итн. Исто така имаше меѓукултурна вечер, каде што една ноќ имаше презентација на земји како Италија, Романија и Германија, а друга ноќ и специјалната “Балканско / Југословенска” вечер каде беа учесниците од Македонија, Босна и Херцеговина и Србија презентирани меѓусебно со своите  култури, храна , пијалоци и национални танци.

Имаше и еднодневно патување до Бања Лука каде учесниците се сретнаа со локални волонтери кои им го покажаа градот и историјата на Бања Лука. Тука учесниците го поминаа целиот ден во истражување на градот, земајќи време за нив и за уживање во градот. Македонскиот тим се состоеше од четворица учесници и еден лидер на групата.

Во текот на тие денови од МР, учесниците од Македонија ја имаа можноста да комуницираат со останатите учесници и локалните жители од Босна притоа учејќи нови работи како и да ја претстават својата земја.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *