Training Course in Stip: “Dimensions of migration”

From our organisation there were 3 participants, Stefan Rasic, Daniela Mitovska i Martin Manevski.

This project took place in Stip, Macedonia, which country is a good example given on how migration can influence society and that also different minorities can coexist and live together in a peaceful environment but also where minorities enjoy many rights.

Aim of this project was to raise our voice on migration and its effects on the young people as well as on the development goals of our countries.

This project also was aimed to help youth workers with their work into their society on daily basis.

The presence of 26 participants from different European countries gave an additional value and example of diversity, mutual respect and equality of minorities especially.

Migration is a wide topic and it is related to our societies, for both societies that does receive migrants and for those that are victims of immigration.

From the very beginning, after we did some group building activities to improve or team chemistry, we were introduced into some basic things regarding migration, what asylum seekers, refugees and IDP’s (Internally displaced people) are, and what aer the common issues.

Workshops that we had were very interesting and most of them were very practical. They were practical in means that in most of them we acted as a role play cases of migration, and their point was to get emotionally into the issues related to migration and discuss for them afterwards. Those workshops can be useful methods as tools for combating discrimination, xenophobia and racism.

Interesting fact was that we had countries from whole EX Yugoslavia plus Germany and Greece. Selection of participant countries was great deal, since all of their countries are included into everyday issues in topic of migration.

So, we had participants, from countries where there are problems with people immigrating from existing society, and from another side, countries where some integration problems are present. That was a good base for getting into the topic of migration and led to deep discussions at some points. From the point of most of Ex Yugoslavian countries there are issues with immigration, especially after conflicts in 90’s. Germany and Greece on the other hand, both have issues with migrants since they are EU members and a potential migration oasis, especially Greece what was discussed on the workshops and seen through some videos.

Stip as a hosting city showed his real beauty, since we caught nice period of time, it was Easter and big celebrations were into it. One of days, we had free afternoon and chance to visit “Isar”, that fortress that is on the southern ridge of the city, place with historical background.

After we finished our daily workshops, at the end of the day, we also experienced night life, where changing places every day was our routine, and as a group we all had great time.

___________________________________________________________________________________

Обука во Штип: „Димензија на Миграцијата“

(10-17 Април 2012)

Од нашата организација имаше 3 учесници, Стефан Рашиќ, Даниела Митовска и Мартин Маневски.

Овој проект се одржа во Штип, Македонија, земја која што е солиден пример како мигрирањето може да влијае во едно општество и каде што различни малцинства можат да соработуваат и живеат заедно во мирна средина, но истовремено и каде што малцинствата уживаат многу права.

Целта на проектот беше да се обрне внимание на миграциите и нејзините ефекти врз младите луѓе, а исто така и кон целите на развој на нашите земји поврзани со темата. Проектот исто така имаше за цел да им помогне на младинските работници, во нивната секојдневна работа во своите општества на локално ниво.

Присуството на 26 учесници од различни Европски држави, додаде дополнителна вредност и пример за разновидност, меѓусебен почит и разбирање, а особено за почитта на малцинствата.

Mиграциите се широка тема и се поврзани со нашите општества, посебно за тие општества кои примаат мигранти и тие општества кои што се жртва на имиграција.

Уште од самиот почеток, oткако обавивме неколку групни активности за да добиеме подобра групна хемија, бевме запознаени со неколку основни работи поврзани со мигации, што се азиланти, бегалци и внатрешно раселени лица и кои се најчестите случаи.

Работилниците кои што ги имавме беа интересни и повеќето од нив беа многу практични. Тие беа практични во смисла што повеќето од нив беа случаи одглумени во играни улоги и нивната цел беше да допрат емоционално во проблемите поврзани со миграциите и подоцна да се дискутира за истите. Овие работилници беа корисни методи и алатки за борба со дискриминацијата, ксенофобијата и расизмот.

Интересен факт, беше тоа што имавме земји од цела екс Југославија плус Германија и Грција. Исборот на учесниците, да бидат од сите овие различни држави беше супер идеја, бидејќи сите овие држави имаат проблеми кои се однесуваат на миграциите во секојдневниот живот.

Значи, имавме учесници каде што постојат проблеми со имигрирање од постојаното општество и од друга страна, каде што постојат проблеми со интегрирање во нивните општества. Сето ова беше една добра основа за да се навлезе во темата миграции и не доведе понекогаш и до длабоки дискусии. Од гледна точка на повеќето Екс Југосовенски земји постојат проблеми со имиграција, посебно после конфликтите во 90тите. Германија и Грција од друга страна и двете имаат некои проблеми со интеграцијата на мигрантите, бидејќи како земји на ЕУ, се потенцијална миграциона оаза, но посебно Грција ги има поголемите проблеми кои беа презентирани преку дискусиите и видеата.

Штип како град домаќин си ја покажа својата убавина, бидејќи ние го фативме во еден убав период од годината, баш кога беше Велигден со една голема прослава. Во еден од деновите, кога имавме сободно попладне во програмата, решиве да ја посетиме твдината “Исар”, која што лежи на западниот рид од градот, кое е и воедно место со историско минато. Откако ги привршувавме работилниците, на крајот од денот, го искусивме ноќниот живот, каде што местата ги менувавме во една дневна рутина и како група сите си поминавме многу убаво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *