Youth Exchange in Kikinda: “Act React”

The YE “Act React” took place in May 2012 in Kikinda, Serbia.

The Aim of this Youth Exchange was to promote voluntarism of young people and volunteering in the area of social work with the focus on the nonviolent behavior through the method of forum theatre.

The participating countries were Macedonia, Croatia, Serbia, France, Italy and Czech Republic.

During those 12 days several topics were covered like active participation were participants were learning and brainstorming about active participation and how can they be active in their local municipalities.
There were name games and ice breakers so that participants can get to know each other and ease the team workThey also got to know about volunteerism, how is volunteerism in our countries and how did evolve and what are the benefits of being a volunteer.

The main idea of this YE was the division of the participants in 3 working groups: The journalist group, The Video group and the Theater group. Every participant chose a different group and for 7 days they were practicing and learning skills in those particular groups were in the end there was a performance in the local school. The video group made a short movie about peer violence, the theater group made a performance and the journalist group did reports about the done work.

Also important to be mention is that during the YE it was Europe’s day where all the participants were at the town square for a street action celebrating 9th of May. The participants on this YE had the possibility to taste and drink some food and beverages from the participating countries.
A field trip in Novi Sad for the participants was organized during the project where participants met with some local NGO and activist and the rest of the day they enjoyed sightseeing in Novi Sad.

The Macedonian team took active participation in the activities and in the groups and as well prepared Macedonian Evening where the rest of the participants tasted some Macedonian Rakija and Wine, some soft drinks and danced traditional Macedonian dances.

___________________________________________________________________________________

Младинска размена во Кикинда: “Act React”

(08-19 мај 2012)

Младинската размена “Act React” се одржа во Мај во Кикинда – Србија.

Целта на оваа младинска размена беше да се промовира волонтаризмот помеѓу младите луѓе и волонитрањето во целост во областа на социјалната работа со фокус на ненасилно однесување низ методите на форум театарот.

На оваа младинска размена учествуваа претставници од Македонија, Хрватска, Србија, Франција, Италија и Чешка.

За време на овие 12 денови, беа разработени неколку различни теми, како на пример активно учество каде учесниците учеа и споделуваа идеи како можат актвино да учествуваат во своите општини. Имаше игри за запамтување на имињата и игри за пробивање на мразот, односно разбивање на тремата се со цел да можат учесниците да се запознаат едни со други и за да можат да работат во групи без некоја поголема тешкотија. Учесниците исто така се запознаа и со поимот волонтаризам, како е волонтаризмот распространет во земјите од каде што догаѓаат учесниците и кои се придобивките од тоа да бидеш волонтер.

Главнata цел на оваа размена беше учесниците да се поделат во 3 работни групи, и тоа: новинарска група, видео група и театарска група. Секој учесник одбра различна група и 7 денови тие учествуваа и учеа вештини во тие групи, каде на крајот имаше приредба во локалното училипте. Видео групата направи краток филм за насилството во училиптата, театарската група направи претстава и новинарската група направи извештаи за сработената работа.

Исто така важно е да се напомене дека за време на младинската размена, беше денот на Европа 9ти мај, каде на тој ден учесниците беа на градскиот плоштад каде што со улична акција го прославија денот на Европа. Учесниците на оваа младинска размена, имаа и можност да вкусат  некои специјалитете од другите  земји учеснички.  Беше организирано теренско патување до Нови Сад, каде што учесниците се сретнаа и запознаа некои од локалните НВО, исто така и денот го искористија за прошетка и разлгедување на Нови Сад.

Македонскиот тим имаше активно учество во активностите и во групите, исто така подготви и Македноска Вечер каде што остатокот од учесниците имаа можност да пробаат  македонска ракија и вино, сокови и играа традиционално македонски танци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *