Youth Exchange in Deliblato: “Europeans against discrimination”

“Europeans against discrimination!” was a youth exchange and his basic aim and topic was dealing with violence against marginalized groups such as LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual), ethnic minorities (Roma, immigrants), disabled persons and other marginalized groups.

From our organization there was 5 participants and 1 leader

There were 36 young people participated from 6 countries Romania, Turkey, Hungary, Macedonia, Serbia and Kosovo.

Workshops were interesting, pretty much interactive and group work oriented. First of all we started with some workshops concentrated on our personal identity and cultural prolife, what was a good intro into the topic. Next days we jumped in with some other workshops, concentrated on discrimination and violence and also we discussed problems of violence and about its prevention and stopping.

In the program was included forum theater, what was liked from the most of the participants. Forum theater consist role plays on one scene played with few participants and where violence occur, so the audience (other participants) can switch some of the actors and change the flow of the scene.

International evenings are worth to be mentioned, since participants were really creative to show their country and culture through their traditional food, dances, games, quizzes and creative presentations.

Also in one of the days in the program, we had task to make a campaign in the nearby city of Kovin on the main square. So, we were divided in particular groups and all of us contributed creatively with flash mob, short sketches what showed something interesting to the locals, particularly in prevention of violence.

Venue was at the Deliblto Sends Special Natural Reserve in the youth educative centre Cardak. This place is in the Pannonian plain in Vojvodina and it can be freely named as middle of nowhere. This sand is a natural reservation and this educative center where we were accommodated was a single human residential place on the whole send. Thus that means that we were surrounded by pure nature, only with trees and sand soil. Whole place was beautiful in sense of nature, but we were without internet connection and mobile network signal shortage, what was out of connection with the world out, and at some points painful for some of the participants. But the whole atmosphere and location, gave us good hang out, connection, interaction and experience sharing, what actually all exchanges are about.

___________________________________________________________________________________

Младинска размена во Делиблато: „Европејаните против дискриминацијата“ (18-25 јуни 2012)

“Европејци против дискриминацијата” беше младинска размена и неговата главна цел и тема се состоeше во соочување со насилството против маргинизираните групи, како што се ЛГБТ, етничките малцинства (Роми, Имигранти), инвалидизираните лица и други маргинизирани групи.

Од нашата организација учествуваа 5 учесника и 1 лидер.

Вкупно учествуваа 36 мади луѓе од 6 држави, Романија, Турција, Унгарија, Македонија, Србија и Косово.

Работилниците беа интересни, доста интерактивни и групно ориентирани. Најпрово започнавме со неколку работиници кои се однесуваа на нашите лични идентитети и културни профили, што беше добар вовед во темата. Наредните денови продолживме со други работилници, кои се однесуваа на дискриминацијата и насилството, a исто така дискутиравме и во врска со проблемите кои произлегуваат од  насилството и како да се да се дојде до негова превенција.

Во програмата беше вклучен и форум театар, кој на  повеќето од учесниците им се допадна. Форум театарот се состоеше од играни улоги на некоја сцена во која постои насилство и во која учествува дадена група од учесниците, а во публиката се останатите, па така некој од публиката може во кое било време да се смени со еден од актерите и да го промени текот на сцената.

Интернационалните вечери вредеа за да се споменат, бидејќи учесниците беа креативни во својата намера да ја покажат својата земја и култура преку традиционални јадења, игри, квизови и интересни презентации.

Исто така во еден од деновите во програмата, имавме за задача да направиме кампања на плоштадот во Ковин, градот кој се наоѓаше во непосредна бизина. Сите работевме во оддредени групи и секоја од групите даде придонес со креативни излагања, меѓу кои имаше флешмоб, кратки скечеви и им покажаа на локалците нешто интересно во врска со превентива на насилството.

Местото на одржување на размената беше во младинскиот едукативен центар “Чардак”, во националниот парк Делиблатска Пешчера. Ова место се наоѓа во Панонската низина во Војводина и може слободно да му се предаде епитет на место во пустелија. Тоа е национален резерват и самиот едукативен центар каде што и бевме сместени е едниственото човечко живеалиште во целата област. Тоа значи дека бевме опколени со чиста природа само со дрва и песоклива почва. Целото беше прекасно во смисла на природа, но од друга страна бевме без интернет конекција и со недостаток на мобилна мрежа, што значеше дека сме донекаде изолирани од надворешниот свет, а за некој од учесниците беше и тешко прифатливо на оддредени моменти. Но се на се, сета таа атмосфера и локација ни дозволи да ни преостане дружење, конекција, интеракција и споделување на искуства, што всушност е и целта на младинските размени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *